برنامه های استانی بدون نیاز به جاب افر

برنامه های استانی برای پر کردن شکاف بین تقاضای کارفرمایان و منابع انسانی طراحی شده است. PNP کانادا تلاش می کند تا چالش های پیش روی کارفرمایان کانادایی را برای تامین نیروی انسانی و کارگران ماهر در صنایع و مشاغل مختلف حل کند. هراستان کانادا مجموعه ای از قوانین مهاجرت خاص خودرادارد که بعضی ازاین استانها نیازی به داشتن پیشنهاد کاری ندارند.

برنامه های استانی برای پر کردن شکاف بین تقاضای کارفرمایان و منابع انسانی طراحی شده است. PNP کانادا تلاش می کند تا چالش های پیش روی کارفرمایان کانادایی را برای تامین نیروی انسانی و کارگران ماهر در صنایع و مشاغل مختلف حل کند. هراستان کانادا مجموعه ای از قوانین مهاجرت خاص خودرادارد که بعضی ازاین استانها نیازی به داشتن پیشنهاد کاری ندارند.

برنامه استانی آلبرتا

شرایط:

 • حداقل آیلتس 5/5
 • حداقل دیپلم
 • حداقل یک سال سابقه کاری در ناک (NOC 0,A,B)
 • حداقل 67امتیاز از 100امتیاز در سیستم امتیاز بندی این استان
 • حداقل300 امتیاز در سیستم امتیازبندی اکسپرس اینتری

برنامه استانی پرینس ادوارد

 • حداقل آیلتس5/5
 • حداقل دیپلم
 • حداقل یک سال سابقه کاری در ناک ( NOC 0,A,B)
 • حداقل 67امتیاز از 100امتیاز در سیستم امتیاز بندی این استان
 • حداقل300 امتیاز در سیستم امتیازبندی اکسپرس اینتری

برنامه استانی ساسکاچوان

 • حداقل ایلتس5/5
 • حداقل دیپلم
 • حداقل یک سال سابقه کاری در ناک ( NOC 0,A,B)
 • حداقل 60امتیاز از 100امتیاز در سیستم امتیاز بندی این استان

برنامه استانی کبک

 • حداقل آیلتس5/5
 • حداقل دیپلم
 • حداقل یک سال سابقه کاری در ناک ( NOC 0,A,B)
 • حداقل 60امتیاز از 100امتیاز در سیستم امتیاز بندی این استان

برنامه نوااسکوشیا

 • حداقل یک سال سابقه کاری
 • تمایل به زندگی در این استان
 • حداقل نمره آیلتس5
 • سنین بین 18تا49سال

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید