شرط سنی مهاجرت به کانادا

سن یکی از مهم ترین فاکتور هایی است که در اکثر برنامه های اقامتی کانادا مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع به اندازه ای اهمیت داشته که دولت کانادا برای بعضی از برنامه ها برای سن امتیاز مخصوص به خورا در نظر گرفته است و حداقل و حداکثر مشخص کرده است.

سن یکی از مهم ترین فاکتور هایی است که در اکثر برنامه های اقامتی کانادا مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع به اندازه ای اهمیت داشته که دولت کانادا برای بعضی از برنامه ها برای سن امتیاز مخصوص به خورا در نظر گرفته است و حداقل و حداکثر مشخص کرده است.

مناسب ترین برنامه های مهاجرتی با توجه به سن:

از 6 تا 18 سالگی: پذیرش تحصیلی – اقامت از طریق ویزای همراه – پذیرش در کالج های زبان

18 تا 25 سالگی: پذیرش تحصیلی در کالج یا دانشگاه ها

25 تا 35 سالگی: پذیرش تحصیلی در دانشگاه – اسکیل ورکر – اسکیل ورکر استانی – کارآفرینی و سرمایه گذاری – خوداشتغالی از طریق برنامه های فنی و حرفه ای

35 تا 55 سالگی: در صورت داشتن بقیه شرایط از تمامی روش های اقامتی میتوانند استفاده نمایند به جز تحصیلی

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید