قوانین مهاجرتی بایدن

اکنون که جوبایدن به مقام ریاست جمهوری دست یافته است با انتخاب سناتور کاملا هریس به عنوان معاون خود بایدن سیاست مهاجرت را دوباره به کانون تئجهات ملی کشانده است.

اکنون که جوبایدن به مقام ریاست جمهوری دست یافته است با انتخاب سناتور کاملا هریس به عنوان معاون خود بایدن سیاست مهاجرت را دوباره به کانون تئجهات ملی کشانده است.

هریس یک داستان خانوادگی الهام بخش دارد:

دخترمهاجران هندی و جامائیکایی به نشانه اختلافاتی که اکنون جامعه آمریکا را نشان می دهد دوتالد ترامپ ر ئیس جمهور آمریکا و دیگران به سرعت شروع به گسترش نظریه های توطئه کردند و ادعا کردند که هریس به عنوان فرزند مهاجران صلاحیت معاون ریاست جمهوری را ندارد.

رئیس جمهور این ادعا را رد کرده است اما یک سوال بزرگتر با قی مانده است: انتخاب هریس چه تاثیری در مدیریت بایدن در سیاست کهاجرت خواهد داشت؟

هریس به عنوان یک هندی-آمریکایی ممکن است بتواند از توجه بیشتری را به لیست های انتظار ویزا منعطف کند.

درسال 2019 ، هریس برای اصلاحات در سیستم ویزا کشور ، نهایت تلاش خود را انجام داد که بی نتیجه ماند، او امیدوارد بود که کارت سبز بیشتری را برای کشور هایی مانند هند و چین آزادکند. این امکان وجود ارد که به عنوان جانشین بایدند بتواند تمامی این برنامه هارا زنده کند.

موفقیت دولت بایدن – هریس به دوعامل اساسی بستگی دارد: کنگره و دادگاه ها.

اگر بایدن از اکثریت دموکرات های سنا اطمینان حاصل کند، ممکن است بتواند دموکرات هارا متقاعد کند تا اولویت های قانونی خود را پیش ببرند. باتوجه به این که میان دوره های 2022 برای دموکرات ها مطلوب به نظر می رسد، بایدن به طور بالقوه می تواند دوره کامل چهار ساله خودرا با گذراندن اصلاحات معنادار در مهاجرت سپری کند.

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید