لیست مشاغل موردنیاز نیوزلند2020

کشورنیوزلند هرساله ضمن ارتباط مستقیم با کارفرمایان دررشته های مختلف، لیست مشاغل موردنیاز را ارائه می کند که با توجه به این لیست می توانید برای مهاجرت کاری به این کشور اقدام کنید.

کشورنیوزلند هرساله ضمن ارتباط مستقیم با کارفرمایان دررشته های مختلف، لیست مشاغل موردنیاز را ارائه می کند که با توجه به این لیست می توانید برای مهاجرت کاری به این کشور اقدام کنید.

 • ماما
 • کارگران فنی
 • نجار
 • مهندسی کشاورزی
 • پرستاری
 • نانوایی
 • رادیولوژی
 • علوم آزمایشگاهی
 • سونوگرافی
 • دامپزشکی
 • جراح عمومی
 • اشپز
 • نقاش خودرو
 • مدیریت پروژه ها ساختمانی
 • کارشناس ارشد سایت
 • نقشه بردار
 • مهندس شیمی
 • مهندس مواد
 • مهندس الکترونیک
 • مهندس صنایع
 • محیط زیست
 • مهندس نرم افزار
 • مهندس عمران
 • روانشناس بالینی
 • مهندس برق مخابرات
 • مهندس پروژه
 • بازرس ساختمان
 • شنوایی سنجی
 • مهندس عمران
 • مهندس مکانیک
 • حسابدار

در این مورد مطالب بیشتری بخوانید