متقاضی گرامی 
برای اطلاع از امتیاز و احراز شرایط مهاجرت به یکی از استانهای زیر و یا برنامه های زیر با فشردن کلید به صفحه مورد نظر هدایت خواهید شد.

به یاد داشته باشید ما شرایط رو با توجه به اطلاعات شما که خودتان وارد میکنید میسنجیم. 

لذا خواهشمندیم اطلاعات خود را با دقت وارد نمایید. 

روابط عمومی و امور بین الملل