نیلوفر اسدی

دانش آموخته دانشگاه حقوق سوربون فرانسه متخصص امور تحصیلی و حقوقی قراردادها 

نیلوفر اسدی

نماینده فرانسه
  • asadi@gcigroup.ir
  • ۰۲۱۲۸۴۲۴۴۱۳
  • پاریس - فرانسه

متخصص ویزای تحصیلی

برای شما راه حل های زیادی داریم

متخصص امور قراردادها

حوزه بازارهای مالی بین المللی

Bachelor of Law

AZAD ISLAMIC UNIVERSITY AIU, 2011-2014

Master of Law

AZAD ISLAMIC UNIVERSITY AIU Mashhad,Khorasan Razavi,Iran, 2014-2016

Phd Of International Law

Phd of international law 2018-2020 PARSI France

Phd of Medical Law

Paris-Sorbonne University 2018-2020 Paris France
Paris France
August Debouzy Law Office
2019-Now
ARIYAMAN HOLDING
Tbilisi -Georgia
2016 -now
YUMMY FOOD LTD
TBILISI -GEORGIA
2018-Now
SEPEHR ELM AFZOON FARDA LTD, office N4,N53 sanabad street N53,Mashhad,I.R.Iran 2020 -Now