اطلاعیه شماره 3 سفارت ایران در گرجستان (ریجکتی‌ها در مبادی ورودی و خروجی)

اطلاعیه سفارت ایران در گرجستان اطلاعیه شماره 3 (ریجکتی‌ها در مبادی ورودی و خروجی) نظربه اینکه برخی گزارشات دریافتی بیانگر نوعی از رویکردهای غیرشفاف در مبادی ورودی و خروجی گرجستان اعم از زمینی و هوایی به سفارت واصل شده ولیکن صحت و سقم این روایت ها میبایست مورد راستی آزمایی قرارگیرد و لذا برای نیل […]
Read More

مشاور کانادا وکیل نیست

مشاور کانادا وکیل نیست این روزها در فضای مجازی میان افرادی که درزمینه مهاجرت فعالیت دارند بحثی باب شده با این عنوان که «به چه کسی برای مهاجرت باید اطمینان کرد ما در این پست از این عنوان استفاده نکردیم ولی در واقع همین موضوع رو توضیح دادیم. دو نکته رو حتما دقت داشته باشید: […]
Read More